СТАТУТ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Громадська організація “Зелена Хата” (далі Організація) є добровільною, неприбутковою, незалежною і позапартійною організацією, що здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, добровільності та самоврядування. Організація   у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об'єднання громадян”, чинним законодавством та цим Статутом;

1.2.Організація, на добровільних засадах, об'єднує громадян, які визнають вимоги цього Статуту, незалежно від їх соціального становища, віросповідання, національності та політичних поглядів;

1.3.Діяльність Організації розповсюджується на територію міста Чернігів.

1.4.Організація утворюється і діє з місцевим статусом.

1.5.Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Має самостійний фінансовий баланс, розрахункові рахунки в банках України, печатку і штамп з офіційною назвою “Зелена Хата”.

1.6.У своїй діяльності Організація співпрацює з державними органами, профспілковими, громадськими, благодійними та іншими установами та організаціями, у тому числі і з міжнародними. Організація може бути членом інших вітчизняних та зарубіжних організацій, таких що мають спільні цілі та завдання, або відкривати в них свої представництва.

1.7.Після реєстрації Організації, у порядку передбаченому чинним законодавством України, держава забезпечує додержання її прав і законних інтересів.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.

2.2. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання своєї назви.

2.3. Організація має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Загальними зборами Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

2.4. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

2.5. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

- здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації;

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні;

- проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, благодійні акції тощо); брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари та інші освітні та наукові заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації;

- брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, господарствами, організаціями та установами;

- отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання;

- здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства для виконання статутних завдань;

- одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

- вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Організації;

- засновувати засоби масової інформації;

- збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;

- співпрацювати з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди;

- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.6. Діяльність Організації не обмежується строком.

2.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном.


3. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

3.1.Метою діяльності Організації є задоволення і захист законних, творчих, наукових та інших спільних інтересів своїх членів, що ґрунтуються на сприянні розвитку аматорського та професійного екологічного руху, залучення аматорів до пропаганди досягнень у галузі екотехнологій, енергозбереження та альтернативних джерел енергії.

3.2.У відповідності з зазначеною метою Організація діє у таких напрямках:

-   сприяє участі членів організації в проведенні досліджень екотехнологій, у тому числі і таких, що мають наукову цінність - пошуки альтернативних та відновлювальних джерел енергії, нанотехнологій, енергозбереження, поширення екотехнологій у сільському господарстві, покращення якості продукції харчування, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо;

-   приймає участь у розробці, допомагає у вивченні та поширенні аматорських способів використання енергії сонця, вітру, води, а також впроваджує екотехнології в сільське господарство, приватні помешкання громадян;

-   співпрацює з науковими, громадськими та іншими організаціями і господарствами, ЗМІ, видавництвами;

-   інформаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян, цілі яких схожі з цілями Організації, надає допомогу в їх створенні;

-   здійснює інші завдання, що пов'язані з метою діяльності Організації та не протирічать чинному законодавству України. Для цього Організація забезпечує поширення інформації про цікаві екологічні досягнення, готує і розсилає необхідні інструкції, споряджає експедиції, проводить дослідження, консультує аматорів, організує наради та конференції, влаштовує виставки, платні та безкоштовні публічні заходи, видає праці членів Організації у вигляді окремих і періодичних видань.


4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації може бути індивідуальним, колективним та почесним.

4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 16 років, що сприяють реалізації завдань та беруть участь в діяльності Організації, займаються екологічними дослідженнями або цікавляться екотехнологіями, застосовують вдома та які бажають сприяти розвитку і популяризації альтернативних технологій в Україні.

4.3. Колективним членом Організації може бути трудовий колектив будь-якої організації, установи чи підприємства, який добровільно виявив бажання стати членом Організації, визнає мету, завдання та Статут Організації, бере участь в діяльності Організації.

4.4. Почесним членом може бути особа, яка досягла значних результатів у вивченні екотехнологій, особисто займається цим, має окремі розробки або винаходи, сприяє реалізації завдань та бере участь в діяльності Організації. Почесні члени обираються за рішенням Правління.

4.5. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління Організації. Прийом колективного члена здійснюється на підставі письмової заяви, відповідного рішення вищого керівного органу підприємства, установи чи організації та копії статуту (положення) за рішенням Правління Організації.

4.6.Член Організації може бути виключений з Організації, якщо він не бере участі в її діяльності, не виконує обов'язків члена Організації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану. Рішення про виключення приймається правлінням.

4.7. Членство в Організації припиняється шляхом добровільного виходу з Організації з моменту подачі письмової заяви до Правління;


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Члени Організації мають право:

-   обирати і бути обраними до складу керівних органів Організації;

-   брати участь у заходах, що проводяться Організацією або за участю Організації;

-   отримувати інформацію про діяльність Організації, хід виконання програм та наукових досліджень;

-   одержувати безкоштовні консультації, інструктивно-методичні вказівки;

- вивчати ефективність екотехнологій особисто, використовувати в домашньому господарстві;

-   користуватись на пільгових умовах та у встановленому порядку майном Організації;

-   вийти з членів Організації у будь-який час;

5.2. Члени Організації зобов'язані:

-   дотримуватись вимог Статуту Організації, виконувати рішення керівних органів Організації;

-   своїми діями не завдавати шкоди репутації Організації;

-   брати активну участь у діяльності Організації;

-   сприяти залученню до Організації нових членів.


6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори членів (далі Загальні збори), які скликаються Правлінням не менше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу 1/3 членів Організації, на вимогу Ревізійної комісії або Правління;

6.2. Загальні збори Організації:

-   накреслюють головні напрямки діяльності Організації, визначають перспективи її розвитку;

-   затверджують статут Організації та вносять до нього зміни і доповнення;

-   заслуховують звіти Правління, Голови Правління, Ревізійної комісії обирають та відкликають членів Правління, членів Ревізійної комісії;

-   визначають розмір та порядок сплати вступних та членських внесків;

-   реалізують право власності на майно і кошти Організації;

-   приймають рішення про припинення діяльності Організації.

6.3. Загальні збори вважаються правомочними приймати рішення за умови участі в їх роботі членів Правління Організації та Ревізійної комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних зборах. Зміни і доповнення до Статуту приймаються простою більшістю голосів членів Організації, що присутні на Загальних зборах.

6.4. Керівним органом, що діє в період між Загальними зборами, є Правління Організації на чолі із Головою Правління. Правління збирається на свої засідання не рідше одного разу на пів року і є правомочним приймати рішення при наявності не менше 1/2 його складу. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх.

6.5. Правління обирається Загальними зборами у кількості трьох осіб терміном на 2 роки.

Правління:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

-   займається плануванням загальних напрямків роботи Організації;
-   керує діяльністю Організації у період між зборами, займається розробкою і деталізацією конкретних заходів;

-   робить висновки і дає рекомендації з усіх питань діяльності Організації в межах своєї компетенції;

-   вирішує фінансові питання діяльності Організації, складає і затверджує кошторис видатків;

-   розглядає інші питання поточної діяльності Організації, винесені на його розгляд, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів;

-   звітує перед Загальними зборами про свою діяльність;

-   здійснює господарське управління майном та коштами Організації;

6.6. Для поточного керівництва справами Організації Правління із свого складу один раз на 2 роки обирає Голову Правління, який керує поточною діяльністю Організації.

Голова:

-   без доручення діє від імені Організації;

-   представляє її інтереси у відносинах із фізичними і юридичними особами;

-   звітує про проведену роботу перед Правлінням;

-   безпосередньо організовує поточну діяльність спрямовану на виконання рішень Загальних зборів та Правління;

-   має право підпису, як перша особа;

-   організовує роботу Правління, скликає його чергові та позачергові засідання;

-   підписує рішення, що прийняті Правлінням;

-   відкриває рахунки в банківських установах;

-   приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Організації;

-   у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, які обов'язкові для виконання всіма членами Організації;

-   здійснює оперативне керівництво майном та коштами Організації;

-   виконує інші функції, що покладені на нього згідно цього Статуту та чинного законодавства.

6.7. З метою перевірки статутної діяльності Організації створюється Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами у кількості 3 осіб строком на 2 роки.

6.8.Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Організації.

6.9.Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів (аудиторів) з дозволу Правління.

6.10.До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інших питань, що пов'язані з контролем статутної діяльності Організації.

6.11. З цією метою Ревізійна комісія:

-   здійснює контроль статутної діяльності Організації;

-   здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів та Правління;

-   вимагає від посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;

-   розглядає скарги, листи, звернення і пропозиції членів стосовно діяльності Організації та її керівних органів;

-   направляє результати перевірок Загальним зборам.

6.12. Член Ревізійної комісії не може бути членом Правління.

6.13.Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.


7. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. У власності Організації можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, що необхідне для здійснення її статутної діяльності, що придбане на законних підставах.

7.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

7.3. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

7.4. Майно та кошти Організації утворюються за рахунок:

-   вступних внесків;

-   майна та коштів переданих засновниками, членами або державою;

- безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв, в тому числі внески від спонсорів;

- благодійної (в тому числі гуманітарної) та міжнародної технічної допомоги, грантів українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб;

- майна та коштів, набутих внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності, створених Організацією установ, організацій, заснованих підприємств;

-   інших дозволених законом надходжень.

7.5. Кошти Організації спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупівлю обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Організації.

7.6.Внески до Організації можуть здійснюватися у грошовій формі, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Організації відповідних коштів, майна, надання послуг, тощо.

7.7.За рахунок коштів Організація може здійснювати: фінансування конференцій, семінарів, що сприяють реалізації статутних завдань, оплачувати працю штатних співробітників, утримувати приміщення, купувати та утримувати обладнання, яке необхідно для виконання статутних завдань та інших заходів, що сприяють або направлені на реалізацію статутних цілей і завдань Організації.


8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Організація, засновані нею підприємства, створені установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну, фінансову та іншу звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

8.2. Організація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства; оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна та про напрями їх використання відповідно до законодавства не рідше одного разу на рік.

8.3. Організація звітує перед благодійниками, пожертвувачами про використання коштів і майна, одержаних від них, за цільовим призначенням, а також на користь окремих набувачів благодійної допомоги. Організація звітує перед благодійниками, пожертвувачами про використання коштів і майна, одержаних від них без вказівки на цільове призначення на їх письмовий запит.


9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНОГО З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

9.1.Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації.

9.2.Реорганізація Організації здійснюється за рішенням загальних зборів, якщо за це проголосували 2/3 членів Правління Організації та Ревізійної комісії. У випадку реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Організації переходить до правонаступників.

9.3.Ліквідація Організації здійснюється за рішенням суду або за рішенням Загальних зборів.

9.4.У разі ліквідації Організації, органом, який прийняв рішення про ліквідацію, створюється ліквідаційна комісія. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, вживає заходів до сплати боргів Організації, складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження органу, що її призначив.

9.5. Майно та кошти Організації, що залишились після припинення діяльності, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних цілей або передається подібним неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

9.6. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.


10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.

10.3. Зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі. Організація повідомляє орган реєстрації про прийняті зміни та доповнення до Статуту у п'ятиденний термін.


11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ

11.1. При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом, рішення з цих питань приймаються Загальними зборами Організації.